Statut MDK 2

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2

w Piekarach Śląskich

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197. z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)

 

 

 • 1.

Nazwa placówki                                                                                      2

 

 • 2.

Cele  i  zadania  placówki                                                                        2

 

 • 3.

Kompetencje  organów  placówki                                                           3

 

 • 4.

Organizacja placówki                                                                             6

 

 • 5.

Zakres  zadań  pracowników  pedagogicznych  oraz  innych pracowników  placówki                                                                          8

 

 • 6.

Tworzenie stanowisk kierowniczych w placówce                                  10

 

 • 7.

Zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez placówkę                                                                                               10

 

 • 8.

Warunki  pobytu wychowanków w placówce                                        11

 

 • 9.

Zasady  rekrutacji dzieci i młodzieży do placówki                                12

 

 • 10.

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach       12

 

 • 11.

Postanowienia końcowe                                                                        14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1.

NAZWA PLACÓWKI

 

 1. Nazwa placówki brzmi: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest placówką wychowania pozaszkolnego. Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 jest obiekt przy ul.Bytomskiej 152/ ul.Popiełuszki 1.

 

 1. Placówka może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

 

 1. Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 2 może nadać imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców (Rada Rodziców) i wychowanków.

 

 1. Nazwa Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 używana jest w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się także używania skrótu nazwy – MDK 2 Piekary Śl.

 

 1. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 używa pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

 

 1. Organem prowadzącym dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 jest Gmina Piekary Śląskie.

 

 • 2.

 

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

 

 1. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.
 2. Placówka realizuje zadania wymienione w ust. 1 przez:

1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu:

 1. rozwijanie różnorodnych zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne,
 2. stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej,
 3. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych państw i narodów
 5. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 6. rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa, turystyki i sportu,
 7. umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej, a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków,
 8. wypracowanie najbardziej pożądanych formy pracy pozaszkolnej z uczestnikami.

2) organizowanie:

 1. imprez, w szczególności przeglądów, festiwali, turniejów, konkursów, wystaw konfrontacji, spotkań, warsztatów itp. o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, inspirujących amatorski ruch artystyczny, naukowy;
 2. edukacji artystycznej, teatralnej, muzycznej, tanecznej, filmowej i innej, samodzielne lub wspólnie z profesjonalnymi placówkami kultury, agencjami artystycznymi;
 3. wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 4. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
 • realizowanie zadań edukacyjnych i wychowawczo-profilaktycznych
 • organizowanie zajęć i imprez z uwzględnieniem udziału dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami we współpracy z poradnią pedagogiczno- psychologiczną poprzez:
 1. a) organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców
 2. b) konsultacje
 3. c) określanie bieżących potrzeb wychowanków w tym zakresie
 4. d) realizację indywidualnych programów i opieki w miarę bieżących potrzeb.

 

 1. Przy realizacji powyższych zadań placówka współpracuje w zależności od potrzeb z rodzinami uczestników zajęć, szkołami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym, poprzez następujące formy współpracy:
 • współorganizację imprez (konkursów, zawodów, prezentacji)
 • prowadzenie konsultacji
 • organizowanie prelekcji, wykładów
 • organizowanie warsztatów
 • realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych, innych
 • wsparcie finansowe i rzeczowe działań
 • inne działania

 

 1. Placówka może prowadzić wynajem pomieszczeń oraz inną działalność komercyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, gromadząc środki na rachunku dochodów własnych.

 

 1. Placówka może pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność od sponsorów, partnerów, realizując projekty, pisząc wnioski o granty oraz współpracując w tym zakresie z Radą Rodziców.

 

 1. W placówce można organizować za zgodą dyrektora kiermasze, których celem będzie zbiórka pieniędzy przeprowadzona w formie sprzedaży wyrobów własnych wychowanków. Organizacją kiermaszu i nadzorem nad wychowankami prowadzącymi sprzedaż własnych wytworów zajmuje się opiekun Rady Młodzieży lub inna wyznaczona przez dyrektora osoba.

 

 • 3.

 

KOMPETENCJE ORGANÓW PLACÓWKI

 

 1. Organami placówki są:
 • dyrektor placówki,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców
 • Rada Młodzieży

 

 1. Kompetencje dyrektora MDK nr 2:

 

 • Działalnością placówki kieruje dyrektor.
 • Zasady powoływania dyrektora określa Art. 63 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce.

4)       Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki
 3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki,
 4. określa zadania i zakresy obowiązków pracowników placówki.

5) Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Młodzieży.

6) Dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.

7) Podczas nieobecności dyrektora trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc w sytuacji niepowołania wicedyrektora, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury wyznacza osobę do pełnienia w jego imieniu wszystkich bądź niektórych czynności związanych z kierowaniem.

 

 1. Rada Pedagogiczna:
 • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa wyżej wymieniona ustawa Prawo Oświatowe i Ustawa Karta Nauczyciela.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 • W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego (np. wolontariusze) za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor placówki.
 • Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 • Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę albo minimum 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 • Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

 

 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy placówki i programów autorskich
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 4. uchwalanie statutu placówki,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników.
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

2) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład stałych zajęć edukacyjnych,
 2. projekt planu finansowego placówki,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian.

4) Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w placówce.

5) W przypadku określonym w punkcie 4 postępowanie wyjaśniające musi być przeprowadzone w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

6) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

7) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

8) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane:

 1. a) z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów. Powinien on odzwierciedlać rzeczywisty przebieg obrad.
 2. b) do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty przyjętych uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia, oświadczenia oraz inne materiały złożone na ręce przewodniczącego
 3. c) Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia przewodniczącemu ewentualnych poprawek
 4. d) Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu
 5. e) Uchylenie zmian podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej bezwzględną większością głosów
 6. f) Podstawowym dokumentem działalności Rady jest księga protokołów.
 7. g) Księgi protokołów udostępniane są nauczycielom, organom nadzorującym placówkę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

9) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczestników lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

 

 1. Rada Rodziców:
 • W placówce działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczestników zajęć.
 • Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczestników placówki.
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze statutem placówki.
 • Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 • W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w punkcie 3.
 • Liczba przedstawicieli Rady Rodziców wynosi minimum 7 osób.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należą:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki;

2) opiniowanie wniosków z ewaluacji kształcenia i wychowania placówki oraz programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 1. Rada Młodzieży
 • W placówce działa Rada Młodzieży.
 • Radę Młodzieży tworzą wszyscy uczestnicy zajęć w placówce.
 • Zasady wybierania przedstawicieli i działalności Rady Młodzieży określa regulamin uchwalony przez ogół uczestników zajęć.
 • Regulamin Rady Młodzieży nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 • Rada Młodzieży może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczestników, takich jak:
 1. a) prawo do zapoznawania się z programem zajęć, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. b) prawo do organizacji życia placówki, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań;
 3. c) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 4. d) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady Młodzieży.

 

 1. Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

1) Pomiędzy organami placówki ustala się następujące zasady współdziałania polegające na:

 1. każdemu organowi zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych w ustawie i statucie placówki.
 2. bieżącej wymianie informacji pomiędzy organami placówki w zakresie planowanych i podejmowanych działań bądź decyzji.
 3. w przypadku sytuacji konfliktowej między organami placówki przedstawiają one w formie pisemnej zaistniały problem dyrektorowi placówki, który zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w celu rozwiązania konfliktu.
 4. w razie braku uzgodnienia i rozwiązania konfliktu organy placówki mają prawo zwrócenia się o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego placówkę.

 

 • 4.

 

ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

 1. W placówce zatrudnia się:
 • pracowników pedagogicznych – nauczycieli – instruktorów i innych pracowników pedagogicznych,
 • specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi,
 • pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Zasady zatrudniania i zwalniania określają odrębne przepisy.

 

 1. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne wynikające z zadań placówki oraz z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 1. Tygodniowy wymiar zajęć stałych wynosi, co najmniej 90 godzin.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć (pracownia, koło, sekcja, zespół, klub), ujęte w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.

1) organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć.

2) tygodniowy wymiar zajęć w formach stałych wynosi, co najmniej 2 godziny tygodniowo.

3) godzina zajęć stałych trwa 45 minut.

4) dla grup przedszkolnych poniżej 7 roku życia dopuszcza się możliwość podziału czasu trwania zajęć w ramach formy stałej, na krótsze jednostki 30 minutowe, przy czym suma czasu trwania zajęć w ramach formy zajęć musi wynosić co najmniej 2 godziny dydaktyczne (90 minut).

 

 1. Zajęcia stałe mogą być organizowane w grupach. Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę uwzględniając:
 • specyfikę zajęć wynikającą z metodyki przedmiotowej i zasad dydaktyki,
 • warunki lokalowe placówki i związane z tym normy BHP,
 • warunki zdeterminowane specyfiką socjologiczną środowiska, w którym odbywają się zajęcia stacjonarne w placówce.

 

7.W placówce mogą być tworzone pracownie i działy.

 

 1. Zajęcia okresowe organizowane są zgodnie potrzebami środowiska, rocznym planem pracy placówki oraz bieżącymi propozycjami zgodnymi z programem wychowawczo-profilaktycznym placówki.

 

 1. Zajęcia i imprezy o charakterze okazjonalnym (masowym) można powierzyć zatrudnionym w tym celu organizatorom.

 

 1. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.
 • arkusz określa liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

 1. Placówka opracowuje własne programy i plany pracy, w tym kalendarz imprez na dany rok szkolny.

 

 1. Pracownicy wymienieni w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą opracowywać na każdy rok szkolny lub dłużej autorskie plany pracy.

 

 1. Godziny pracy placówki ustala Rada Pedagogiczna. Powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w ciągu roku szkolnego.

 

 1. Tygodniowy plan zajęć stałych oraz zajęć okazjonalnych opracowuje dyrektor placówki.

 

 1. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach stałych mogą być również w dni wolne od pracy, zgodnie z potrzebami placówki i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela (5-dniowy tydzień pracy).

 

 1. Zajęcia w formach okresowych i okazjonalnych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

 

 1. Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez Urząd Miasta Piekary Śląskie (wystawy, rajdy, konkursy, przeglądy).

 

 1. Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratorium Oświaty lub Delegaturę KO lub wynikające z programów wspierających rozwój edukacji i kultury (np. programy unijne, marszałkowskie, projekty, itp.). W przypadku konieczności udziału finansów Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich wymaga to zgody organu prowadzącego na podstawie pisemnego wniosku i po uzgodnieniu warunków i zasad realizowania zadania.

 

 1. Zajęcia z wychowankami – uczestnikami zajęć w placówce prowadzą pracownicy pedagogiczni – nauczyciele lub specjaliści niebędący pracownikami pedagogicznymi – instruktorzy zwani dalej nauczycielami (za zgodą Kuratorium Oświaty).

 

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania instruktorów określają odrębne przepisy.

 

 1. Za zgodą dyrektora placówki, zakłady kształcenia nauczycieli/ uczelnie, mogą zawierać z MDK 2 umowę o odbywaniu praktyki przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.

 

 1. Placówka może być organizatorem lub współorganizatorem okazjonalnych form doskonalenia zawodowego (warsztatów) dla osób dorosłych (nauczycieli) w ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

 

 1. W przypadku dużego zapotrzebowania środowiska na zajęcia, których w placówce nie organizuje się, dyrektor ma prawo za zgodą Rady Rodziców lub na jej prośbę, zatrudnić prowadzącego zajęcia takich zajęć na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, pokrywaną z dobrowolnych wpłat uczestników tych zajęć.

 

 1. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.

 

 1. Wolontariat jest realizowany w ramach działalności Rady Młodzieży.

 

 1. Placówka umożliwia młodzieży udział w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym i zapewnia im warunki do działania między innymi poprzez:

1) realizację projektów zewnętrznych

2) przygotowanie i realizację własnych projektów

3) podejmowanie współpracy z organizacjami, partnerami zewnętrznymi i lokalną społecznością

4) zachęcanie do włączania się w działania zaplanowane na dany rok szkolny

5) współpracę z innymi organami działającymi w placówce

 

 1. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat i uzyskała zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego.

 

 1. Zasady pracy wolontariuszy określają odrębne przepisy.

 

 

 • 5.

 

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

 

 1. Pracownicy pedagogiczni
 • Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowankami i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy. W tym celu organizuje minimum raz w roku szkolnym prezentacje osiągnięć uczestników.
 • Nauczyciel odpowiada za kompleksowe przygotowanie wyznaczonych imprez wynikających z rocznego kalendarza imprez placówki.
 • Nauczyciel jest świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego, najbliższym opiekunem uczestnika.
 • Nauczyciel jest animatorem życia zbiorowego danej formy:
 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego uczestnika, planuje i realizuje różne formy życia zespołowego,
 2. ustala treść i formę zajęć,
 3. współdziała z innymi nauczycielami,
 4. otacza opieką uczestników szczególnie uzdolnionych.

5) Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami uczestników w celu:

 1. okazania pomocy w ich działaniach wychowawczych
 2. angażuje rodziców do realizacji zadań dydaktycznych w placówce, włącza rodziców do wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówce.

6) Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami:

 1. przez indywidualne rozmowy z rodzicami przybyłymi na wezwanie nauczyciela lub z inicjatywy rodziców,
 2. telefonicznie
 3. mailowo za zgodą rodzica/ opiekuna
 4. listownie,
 5. w inny ustalony sposób,

7) Nauczyciel w razie potrzeby współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Policją, Sądem lub innymi specjalistycznymi instytucjami.

8) Nauczyciel wykonuje czynności administracyjne dotyczące formy stałej, okresowej lub okazjonalnej zgodnie z odrębnymi przepisami i zarządzeniami dyrektora.

9) Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora placówki, a także w wypadku nauczycieli odbywających staż przewidziany przepisami z pomocy wyznaczonego opiekuna stażu.

10) Nauczyciel stale bogaci swój warsztat pracy, zobowiązany jest do uczestniczenia w zebraniach metodyczno-szkoleniowych w placówce i poza nią, doskonali umiejętności dydaktyczne. Dofinansowanie dokształcania zawodowego musi być zgodne z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piekary Śląskie.

11) Nauczyciel zobowiązany jest do ewaluacji pracy i prowadzenia swoich zajęć zgodnie z aktualnie obowiązującymi kierunkami pracy pedagogicznej oraz dydaktyki.

12) Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników.

13) Ponadto do zadań nauczycieli w szczególności należy:

 1. realizowanie podstawowych funkcji MDK: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 2. dążenie do pełnego rozwoju uzdolnień i kształtowania osobowości wychowanków,
 3. wychowanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
 5. dbałość o nabór i frekwencję na zajęciach w ciągu całego roku szkolnego,
 6. ujawnianie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków.
 7. pogłębianie i rozszerzanie ich wiedzy,
 8. stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach,
 9. systematyczne oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za swoje czyny,
 10. inicjowanie samorządowej działalności wychowanków,
 11. udział wraz z wychowankami w różnego rodzaju przeglądach, konkursach związanych z działalnością koła,
 12. opracowanie rocznego planu pracy z uwzględnieniem celów, zadań i form pracy koła,
 13. prowadzenie dokumentacji działalności koła,
 14. dbałość o pomoce naukowo-dydaktyczne, będące w posiadaniu koła,
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

 

 1. Pracownicy administracji i obsługi:

1) W placówce zatrudnieni są też:

 1. a) pracownicy administracji:

– pracownicy sekretariatu,

 1. b) pracownicy obsługi:

– sprzątaczki,

– konserwatorzy/palacze

– portier

 1. c) mogą być zatrudnieni dodatkowi pracownicy ramach przydzielonych środków finansowych lub zewnętrznych projektów w celu wspomagania pracy placówki

2) Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

3) Zakresy obowiązków (czynności) na poszczególnych stanowiskach określa dyrektor placówki, uwzględniając zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowanków.

4)    Liczba pracowników administracji i obsługi wynika z obowiązujących przepisów placówki oraz przydzielonych środków finansowych.

 

 • 6.

 

TWORZENIE STANOWISK KIEROWNICZYCH W PLACÓWCE

 

 1. W placówce tworzone jest za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków i kompetencji określa dyrektor placówki.

 

 1. Stanowisko wicedyrektora tworzone jest w przypadku zorganizowania zajęć w 45 formach stałych. Jeśli w placówce jest mniej niż 45 form stałych, wyznacza się osobę, która w przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go, a jej kandydaturę zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 1. W placówce mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego stanowiska kierowników działów, kierowników pracowni.

 

 1. Obowiązki i kompetencje kierowników działów i pracowni określa dyrektor placówki, w szczególności do ich zadań należy:
 • organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą działu lub pracowni,
 • pomoc w zapewnieniu obsady kadrowej stosownie do prowadzonych form pracy,
 • utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami i rodzicami uczestników zajęć,
 • wprowadzanie innowacji programowych i organizacyjnych.

 

 

 • 7.

 

ZASADY UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY

W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury jest stałe, okresowe i okazjonalne:

1) Stałym uczestnikiem jest ten, kto złożył wniosek rekrutacyjny i został przyjęty oraz bierze systematyczny udział w zajęciach w okresie całego roku szkolnego. Obecność uczestników stałych na zajęciach podlega kontroli.

2) Dopuszcza się możliwość organizacji cotygodniowych zajęć ze zmienną grupą uczestników – zajęcia świetlicowe jako zajęć okazjonalnych w stałym harmonogramie. Nabór uczestników prowadzony jest oddzielnie dla każdych zajęć, a obecność na zajęciach odnotowuje się na listach obecności tworzonych oddzielnie dla każdych zajęć gromadząc tylko niezbędne dane do zorganizowania tych zajęć. Listy uczestników stanowią załączniki do dziennika zajęć stałych.

3) Okresowym uczestnikiem jest ten, kto bierze udział w zorganizowanych zajęciach przeznaczonych do zrealizowania określonego zadania w określonym czasie (np.  półkolonie).

3) Okazjonalnym uczestnikiem jest każdy, kto w grupach zorganizowanych lub indywidualnie korzysta w sposób doraźny z urządzeń Młodzieżowego Domu Kultury i organizowanych przez niego zajęć, warsztatów lub imprez.

 

 • 8.

 

WARUNKI POBYTU WYCHOWANKÓW W PLACÓWCE

 

 1. Uczestnik zostaje objęty opieką pedagogiczną przez nauczycieli i dyrekcję placówki.

 

 1. Uczestnik przebywający w placówce zostaje pod stałą opieką nauczyciela podczas zajęć.

 

 1. Liczbę opiekunów podczas zajęć poza terenem placówki zatwierdza każdorazowo dyrektor placówki mając na uwadze zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom. Warunkować to będzie: wiek uczestników, poziom rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia, stopień niepełnosprawności uczestników, specyfikę wycieczki, rodzaj środka transportu oraz warunki, w jakich się będzie odbywała. Opiekunami mogą być także rodzice lub nauczyciele innej szkoły lub placówki. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiada nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

 

 1. Uczestnicy wszystkich zajęć zobowiązani są do przestrzeganie zasad statutu, z którymi zapoznaje ich nauczyciel.

 

 1. Wychowankowie w przypadku występujących problemów mogą liczyć na współpracę placówki ze środowiskiem rodzinnym, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami powołanymi do tego.

 

 1. Udzielana jest pomoc uczestnikom zajęć w eliminowaniu niepowodzeń przez organizowanie samopomocy koleżeńskiej, konsultacji indywidualnych.

 

 1. Placówka, poprzez swoich pracowników i instytucje z nią współpracujące, zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i czuwa nad ich zdrowiem w czasie zajęć, podczas imprez, uroczystości i wycieczek.

 

 1. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higieniczne warunki w czasie zajęć oraz zapewnia ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej przez:
 • skuteczne reagowanie pracowników na przejawy przemocy, uzależnień i demoralizacji występujących na zajęciach oraz na terenie placówki,
 • zapewnienie stałej opieki wychowankowi w czasie trwania zajęć i pobytu w placówce od momentu przyprowadzenia przez rodzica do odebrania go po zajęciach,
 • pisemne wyrażenie zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz jego samodzielny powrót do domu (dotyczy niepełnoletnich uczestników).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 9.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI I MŁODZIEŻY DO PLACÓWKI ORAZ PROMOCJI PLACÓWKI

 

 1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież ucząca się oraz starsi uczestnicy zgodnie z zasadami rekrutacji.
 2. Zasady naboru na zajęcia stałe są określone w odrębnym dokumencie „Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 (MDK 2) w Piekarach Śląskich”.

 

 1. Sposoby promocji placówki to:
  • osobiste wizyty w placówkach oświatowych mające na celu zachęcenie do udziału w działalności placówki,
  • systematyczne umieszczanie pisemnej informacji (plakaty, afisze) o działalności Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 na terenie placówki oraz innych placówek oświatowych w Piekarach Śląskich, a także na stronie internetowej placówki i w mediach społecznościowych.
  • inne działania uzgodnione przez Radę Pedagogiczną.

 

 • 10.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I MŁODZIEŻY

UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH

 

 1. Statut placówki określa prawa wychowanka z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Wychowanek ma prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działalności placówki, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego sukcesów,
  • pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
  • korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć,
  • wpływania na życie placówki przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w placówce.

 

 1. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza dotyczących:
  • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach i w życiu placówki,
  • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników placówki,
  • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
  • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
  • przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji.

 

 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka:
 • skargi w przypadku naruszenia praw dziecka mogą być składane przez samego wychowanka, jego opiekuna lub rodzica,
 • skarga może być pisemna lub ustna,
 • w przypadku skargi pisemnej złożonej do dyrektora placówki, dyrektor placówki rozpatruje ją na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i w terminie do 7 dni informuje wnioskodawcę o podjętych decyzjach,
 • sekretariat placówki prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 • placówka informuje wychowanków i ich rodziców o trybie składania skarg oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw dziecka (Kuratorium Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Rzecznik Praw Ucznia).

 

 1. Rada Pedagogiczna, opiekunowie grupy, dyrektor placówki mogą wobec wychowanków wyróżniających się w pracy na zajęciach stosować następujące nagrody za osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, zawodach i przeglądach oraz właściwą postawę uczniowską:
 • pochwałę na forum grupy za systematyczną pracę i właściwą postawę,
 • pochwałę wobec całej społeczności placówki za osiągnięcia w konkursach, festiwalach, zawodach i przeglądach na różnym szczeblu,
 • wpis do kroniki placówki za osiągnięcia w konkursach ponadlokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • listy pochwalne, dyplomy i nagrody książkowe i inne za systematyczne uczęszczanie na zajęcia i szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach,
 • typowanie wychowanków do nagrody prezydenta za szczególne osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

6) odznakę Przyjaciela MDK 2 dla osób szczególnie aktywnych i działających na rzecz placówki.

 

 1. Kary przewiduje się dla wychowanków za:

1) niesystematyczne uczęszczanie na zajęcia,

2) nieprzestrzeganie norm społecznych i zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników,

3) niszczenie mienia placówki,

4) nieprzestrzeganie innych obowiązków wychowanka zawartych w statucie,

 

 1. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.

 

 1. Rada Pedagogiczna: nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia oraz dyrektor placówki mogą wobec wychowanków stosować następujące kary:

1) upomnienie nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia za pojedyncze przypadki niestosowania się do regulaminu obowiązków wychowanka określonego w statucie placówki (np. spóźnienia lub brak dyscypliny na zajęciach),

2) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka,

3) wezwanie rodziców przez opiekuna zajęć lub dyrektora placówki,

4) Skreślenie z listy uczestników, poprzez uchwałę Rady Pedagogicznej.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy uczestników zajęć organizowanych przez placówkę w przypadku:

1) wyczerpania innych kar,

2) złamania prawa przez wychowanka,

3) opuszczenia więcej niż 10 zajęć i braku kontaktu z placówką

 

 1. Placówka ma obowiązek poinformowania rodziców wychowanka w formie ustnej lub pisemnej o zastosowanej karze.

 

 1. Tryb odwołania się wychowanka od kary:

1) wychowanek poprzez rodziców lub rodzice mają prawo złożenia pisemnego odwołania do dyrektora placówki w ciągu 14 dni od daty zastosowania kary.

2) dyrektor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania, po przedstawieniu i przeanalizowaniu odwołania na radzie pedagogicznej.

3) decyzja dyrektora jest ostateczna; może zostać wręczona rodzicowi osobiście lub w formie przesyłki pismem poleconym przed upływem wyznaczonych 14 dni.

 

 • 11.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Placówka prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w szczególności:
 • dokumentację dotyczącą działalności wychowawczo-dydaktycznej
 • dokumentację dotyczącą działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej
 • księgę protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgę kontroli placówki,
 • rejestr wypadków,
 • teczki akt osobowych pracowników,
 • kronikę placówki i inne formy dokumentacji związane z historią placówki (dopuszczalna forma elektroniczna)
 • dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 1. Zmiany w statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej placówki.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązujące w Oświacie.

 

 

Statut został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich w dniu 19.06.2020 uchwałą nr 19/06/2020