Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, aktualnie z zapewnieniem postrzegalności za pomocą zmysłu wzroku. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk2.piekary.pl oraz BIP: https://mdk2piekary.bip.gov.pl/

MDK 2 zapewnia także kontakt telefoniczny pod numerami: 575 020 252 oraz 32/ 3072820, a także korespondencyjny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adresy email” sekretariatmdk2@op.pl lub mdk2piekary@gmail.com

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA NIE POSIADANARZĘDZI UŁATWIEŃ DOSTĘPU.

Jest wykonana w wersji do edycji na smartfonach, co umożliwia powiększanie obrazu i czcionki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 30-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników  Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dobrosława Egner lub Karolina Cuda
e-mail: mdk2piekary@gmail.com
lub skontaktować się z sekretariatem placówki: sekretariatmdk2@op.pl
telefon: 575 020 252
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynków placówki prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Popiełuszki 1 – przez podwórze. Do Budynku przy ul. Popiełuszki jest dostęp za pomocą podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostęp do parteru budynku. Nie ma możliwości wjazdu na piętro. Brak możliwości dostosowania z powodu rozwiązań architektonicznych (budynek z 1727 roku). Do budynku przt ul Bytomskiej – przejście przez teren ogrodu, do pokonania schody, zarówno w drodze przez ogród, jak i alternatywnie głównym wejściem od ulicy Bytomskiej. Możliwy wjazd wózkiem przez bramę wjazdową placówki po wcześniejszym zgłoszeniu. Dostęp do pomieszczeń na parterze za pomocą podjazdu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie placówki nie ma miejsc parkingowych. Po wcześniejszym zgłoszeniu jest możliwość zaparkowania na podwórzu od ul. Popiełuszki.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  5. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.