Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MDK 2:

 

„Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. nformujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 152/Popiełuszki 1 41-940 Piekary Śląskie NIP 645 11 15 553 reprezentowany przez dyrektora placówki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bytomska 152/Popiełuszki 1 41-940 Piekary Śląskie lub email: sekretariatmdk2@op.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Bytomska 152/Popiełuszki 1 41-940 Piekary Śląskie lub email: sekretariatmdk2@op.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U z dnia 24.05.2018 poz.1000), w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
  5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, jaki został z Państwem ustalony lub wymaga tego prowadzenie działalności przez Mdk2 i realizacja naszych zadań określonych przez przepisy prawa i statut placówki.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariatmdk2@op.pl za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Bytomska 152/Popiełuszki 1 41-940 Piekary Śląskie

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.