O nas

Nasza oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, muzycznym oraz językowym, w których mogą uczestniczyć – niezależnie od miejsca zamieszkania – dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Nasza działalność uwzględnia w perspektywie przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby, zdolności i przekazać prawdziwe wartości. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształtowaniu młodych ludzi uczęszczających na nasze zajęcia.

Podstawowe funkcje naszej działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, teatru – zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Zajęcia zespołowe mają pobudzać aktywność uczestników zajęć, dostarczać nowych doświadczeń. W zajęciach indywidualnych kształtuje się cechy charakteru, postawy i aktywność.

Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.

 

Koncepcja pracy MDK 2 w Piekarach Śląskich
rok szkolny 2017/2020


WIZJA


STWORZENIE MIEJSCA TĘTNIĄCEGO ŻYCIEM, W KTÓRYM WSZYSCY CZUJĄ SIĘ DOBRZE I Z RADOŚCIĄ DO NIEGO POWRACAJĄ. PLACÓWKI KSZTAŁTUJĄCEJ U WYCHOWANKÓW POCZUCIE WIĘZI Z NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKIEM, UMOŻLIWIAJĄCEJ POZNANIE JEGO KULTURY MATERIALNEJ I DUCHOWEJ, ZWYCZAJÓW I TRADYCJI ORAZ POZNAWANIE INNYCH  KULTUR POPRZEZ:

 • budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego regionu, kraju oraz innych narodów oraz dostrzeganie i poszanowanie zróżnicowania kulturowego
 • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju, Europy i świata, przygotowanie uczestników zajęć do właściwego odbioru kultury i sztuki
 • realizacja edukacji globalnej i kształtowanie postawy odpowiedzialności za najbliższe środowisko i świat
 • stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • organizację różnorodnych form wypoczynku zimowego i letniego
 • umożliwienie wychowankom udziału w konkursach, przeglądach, akcjach tematycznych i warsztatach
 • wspieranie wolontariatu i działań łączących pokolenia
 • wprowadzenie do oferty edukacyjnej zajęć regionalnych

MISJA  MDK 2


Misją naszej placówki jest wychowanie absolwenta, który jest:

 • kreatywny
 • kulturalny
 •  samodzielny
 • odpowiedzialny
 • posiadający umiejętności związane z zainteresowaniami, które pielęgnuje i stale rozwija
 • wrażliwy
 • ciekawy świata
 • pewny siebie
 • przedsiębiorczy/operatywny
 • tolerancyjny i empatyczny
 • szanujący tradycje i historię swojego regionu i kraju
 • otwarty na świat
 • darzący szacunkiem drugiego człowieka.

 

1. Zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawczo – profilaktyczne:

 • Zapewnienie uczestnikom pracowni zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności;
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży zarówno uzdolnionych, jak i mających trudności edukacyjne;
 • Zagwarantowanie przyjaznej i ciepłej atmosfery w placówce;
 • Rozwijanie koleżeńskiej pomocy;
 • Współpraca między nauczycielami i rodzicami w procesie wychowania;
 • Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów;
 • Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego;
 • Zapoznanie z regulaminami pracowni i instrukcjami BHP, bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych (praca przy komputerach, instrumentach elektronicznych, maszynach do szycia);
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na terenie placówki; zapewnienie wychowankom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w placówce poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków – zakup brakującego sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych do nowej siedziby MDK2;
 • Nauka rozpoznawania przez młodzież sytuacji trudnych i właściwego zachowania (reagowania);
 • Dbanie o dobre samopoczucie wychowanków podczas zajęć oraz o utrwalenie nawyków estetyki i czystości;
 • Umożliwienie wychowankom prezentowania swoich umiejętności poprzez udział w wystawach, pokazach, kiermaszach, przedstawieniach w ramach organizowanych w placówce imprez;
 • Organizacja imprez środowiskowych zgodnie z planem imprez;
 • Kształtowanie postaw i norm społecznych wśród dzieci i młodzieży (budowanie systemu dyscypliny, wypracowanie norm i zasad wspólnie opracowanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców);
 • Udział w obchodach świąt regionalnych i państwowych obchodzonych w placówce i mieście;
 • Uwzględnienie kształtowania poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej w programach zajęć oraz imprez i zajęć okazjonalnych; odkrywanie swoich związków z regionem, poznawanie jego historii, legend, obrzędów i tradycji, perspektywy rozwoju.
 • Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, krajem i innymi kulturami oraz szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, świadomości „własnych korzeni” oraz wyszukiwanie właściwych wartości w dziedzictwie kulturowym.
 • Kształtowanie zrozumienia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska –  prowadzenie zajęć m. in. w terenie (plenery malarskie, festyny, wyjścia na wernisaże i wystawy, zajęcia projektowe);
 • Organizacja świątecznych Kiermaszy i warsztatów artystycznych (pieczenie ciasteczek, malowanie jajek);
 • Organizacja Akcji Zima –  warsztaty i półkolonie;
 • Organizacja Akcji Lato – półkolonie i wakacyjne warsztaty artystyczne;
 • Organizacja warsztatów podczas ferii wiosennych;
 • Organizacja spotkań dla młodzieży – wspieranie kształtowania kompetencji komunikacji w językach obcych oraz wdrażanie do wolontariatu;
 • Przygotowanie i realizacja projektów europejskich i pozyskiwanie grantów;
 • Młodzież krytycznym odbiorcą sztuki: organizacja wyjazdów na wystawy, koncerty, spektakle teatralne, konkursy;
 • Ewaluacja oferty zajęć oraz imprez i zajęć okresowych zgodnie z zapotrzebowaniem nowego środowiska lokalnego;

2. Organizacja i zarządzanie:

 • Wdrażanie nowych pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzeni MDK 2 w nowej siedzibie (wewnątrz i na zewnątrz budynku).
 • Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i dostosowanie nowej siedziby do potrzeb poszczególnych pracowni. Stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci i rodziców (hol placówki – miejsce oczekiwania na zajęcia oraz na dzieci przez rodziców) oraz ogród.
 • Realizowanie zaplanowanego nadzoru nad pracą placówki; systematyczny monitoring i ewaluacja wszelkich dziedzin funkcjonowania placówki;
 • Współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na terenie placówki;
 • Zapewnienie środków na doskonalenie nauczycieli i wyposażenie pracowni w niezbędne pomoce naukowe i sprzęt;
 • Stworzenie atmosfery motywującej nauczyciela do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy;

3. Współpraca ze środowiskiem i promocja placówki:

 • Systematyczne poszerzanie aktywnej współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym.;
 • Opracowanie i wdrożenie systemu integrowania uczestników i rodziców z placówką;
 • Promocja własna placówki – przygotowanie materiałów i gadżetów placówki oraz papieru firmowego;
 • Angażowanie rodziców w organizowanie przez placówkę zajęć i imprez oraz zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków;
 • Współpraca z Radą Rodziców;
 • Organizacja spotkań z całą społecznością MDK 2 – uczestnicy, rodzice i Rada Pedagogiczna, podsumowujących pracę w kolejnych latach i przygotowanie podstaw do stworzenia programu pracy na kolejny rok oraz ewaluacji koncepcji pracy placówki;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku MDK w środowisku;
 • Dbanie o stałą dobrą frekwencję na zajęciach;
 • Ewaluacja oferty zajęć oraz imprez i zajęć okresowych zgodnie z zapotrzebowaniem nowego środowiska lokalnego;