Przejdź do treści

O nas

Nasza oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, muzycznym, językowym, cyfrowym oraz młodzieżowym/ europejskim, w których mogą uczestniczyć dzieci w wieku od lat 3 aż po młodzież studencką.

Cel i wizja działalności MDK 2

Stworzenie miejsca tętniącego życiem, w którym wszyscy czują się dobrze i z radością do niego powracają; placówki kształtującej u wychowanków poczucie więzi z najbliższym środowiskiem, umożliwiającej poznanie jego kultury materialnej i duchowej, zwyczajów i tradycji oraz poznawanie innych kultur poprzez:

  • budzenie zainteresowania historią i kulturą własnego regionu, kraju oraz innych narodów oraz dostrzeganie i poszanowanie zróżnicowania kulturowego
  • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju, Europy i świata,
  • przygotowanie uczestników zajęć do właściwego odbioru kultury i sztuki
  • realizacja edukacji globalnej i kształtowanie postawy odpowiedzialności za najbliższe środowisko i świat
  • stworzenie warunków do wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju dzieci i młodzieży
  • organizację różnorodnych form wypoczynku zimowego i letniego
  • umożliwienie wychowankom udziału w konkursach, przeglądach, akcjach tematycznych i warsztatach
  • wspieranie wolontariatu i działań łączących pokolenia

Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje i projekty.