Przejdź do treści

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w MDK 2

Zespół interwencyjny:

Pani Grażyna Hok

Pani Angelika Buda

Pani Justyna Tafel

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Bytomska 152
41-940 Piekary Śląskie
woj. śląskie

Piekary Śląskie, 2023.12.28

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Preambuła, czyli wstęp do dokumentu

Zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich oraz instytucji i organizacji współpracujących z MDK 2 we wspólnie realizowanych działaniach (m.in. zajęciach, warsztatach, konkursach, festiwalach, półkoloniach i innych wydarzeniach) jest podejmowanie działań mających na celu ochronę godności dziecka i poszanowanie jego praw. Każdy pracownik zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz przestrzegać zasad określonych w niniejszym dokumencie. Pracownik MDK 2, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, statutu MDK 2 oraz swoich kompetencji.

Podstawy prawne Polityki Ochrony Dzieci

 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Statut MDK 2

 

Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie „Polityka ochrony dzieci”

 • MDK 2 – skrót nazwy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich używany zamiennie w dokumencie
 • Dziecko – każda osoba do ukończenia osiemnastego roku życia.
 • Pracownik:

– nauczyciel – osoba zatrudniona w MDK 2 na podstawie umowy o pracę na pełny lub niepełny etat

– pracownik administracji / obsługi – osoba zatrudniona w MDK 2 na podstawie umowy o pracę na pełny lub niepełny etat

– pracownik okazjonalny/ okresowy – osoba zatrudniona w MDK 2 na podstawie umowy cywilnoprawnej do prowadzenia okresowych lub okazjonalnych prac

– wolontariusz/ praktykant/ stażysta – osoby świadczące pracę nieodpłatnie lub odpłatnie na czas określony na podstawie porozumienia lub umowy z MDK 2, w dalszej traktowany i określany również jako pracownik

 • rodzic/opiekun prawny dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji i stanowienia o dziecku
 • zgoda rodzica/opiekuna prawnego – oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka, z zastrzeżeniem wymogu podpisów obojga rodziców w sprawach uznanych za istotne
 • krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę
 • przemoc fizyczna – celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m.in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne
 • przemoc psychiczna – powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać
 • wykorzystywanie seksualne – angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
 • zaniedbywanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa
 • dane osobowe dziecka – każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka
 • osoba odpowiedzialna za realizację Polityki ochrony dzieci w MDK 2 – zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną MDK 2 osoba sprawująca nadzór nad jej realizacją w MDK 2 i zawiadamianie odpowiednich służb oraz uruchomienie odpowiednich procedur w razie konieczności

Zasady rekrutacji i zatrudniania pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów

 1. Przy rekrutacji pracowników- nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, stosowane są obowiązujące przepisy prawa w zakresie przedłożenia przez nauczycieli informacji o niekaralności oraz sprawdzeniu przez uprawnioną osobę kandydata na pracownika w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym przed podpisaniem umowy o pracę.

 

 1. Przy rekrutacji pracowników okazjonalnych/ okresowych do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagane będzie sprawdzenie kandydata w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym oraz wcześniejsze pisemne wyrażenie zgody przez kandydata na wykorzystanie jego danych do weryfikacji w systemie RPS.

 

 

 1. W przypadku kandydatów spoza Polski i braku możliwości uzyskania dokumentów systemowych, wymagane jest złożenie przez osoby ubiegające się o pracę/ wolontariat/ staż/ praktykę, oświadczenia o niekaralności.

 

 1. W przypadku wszystkich zatrudnianych osób dobrze widziane jest złożenie referencji od osób, które znają kandydata, na temat jego doświadczenia w pracy z dziećmi lub pracy pozwalającej na kontakt z dziećmi – nie obowiązkowe, ale pomocne w przypadku braku możliwości innego udokumentowania doświadczenia w pracy z dziećmi.
 1. Zadawanie w trakcie procesu rekrutacji pytań dotyczących zasad ochrony dzieci i podpisanie przez kandydata zgody na realizację zapisów polityki.

 

Zasady organizacji opieki oraz bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami MDK 2 a dziećmi.

 1. Wyznaczeni pracownicy sprawują stały nadzór i opiekę nad dziećmi podczas wszelkich zajęć stałych oraz innych działań realizowanych przez MDK 2.
 2. Dzieci znają i akceptują program zajęć lub innych działań proponowanych przez MDK 2. Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, a udział w nich jest dobrowolny.
 3. Pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami (dotyczy wyłącznie sytuacji, w których rodzice poinformują MDK2 o niepełnosprawności i potrzebach dziecka):
 • zwracają się do dzieci z należytym szacunkiem;
 • jeżeli zachodzi potrzeba pomagają dzieciom w przemieszczaniu się oraz w czynnościach higienicznych z zachowaniem zasad szacunku: unikają niepotrzebnego kontaktu fizycznego, dbają o dobrą komunikację, zawsze pytają dziecko, czy potrzebuje pomocy;
 • rodzice dzieci z niepełnosprawnościami znają zasady pomocy przyjęte w organizacji i je akceptują.
 1. Dzieci są odbierane z zajęć/ innych działań w MDK 2 tylko przez rodziców/prawnych opiekunów bądź przez uprawnione do tego osoby lub posiadają zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na samodzielny powrót do domu z zajęć/ innych działań.
 2. Kontakt fizyczny pracowników z dziećmi jest dopuszczalny wyłącznie w przypadkach:
  • Pomocy osobie z niepełnosprawnością w czynnościach samoobsługowych, za zgodą tej osoby oraz wiedzą rodzica/ opiekuna prawnego
  • Pomocy osobie z ograniczoną możliwością samoobsługi ze względu na czasową niesprawność (np. po wypadku) za zgodą tej osoby oraz wiedzą rodzica/ opiekuna prawnego
  • Kontakt fizyczny w dopuszczonych przez MDK 2 przypadkach jest ograniczony do niezbędnych czynności, których wymaga sytuacja pomocy w samoobsłudze za zgodą dziecka i wiedzą rodzica oraz nie powinien być inicjowany przez pracownika, a powinien wynikać z potrzeby dziecka.
  • Pomocy dzieciom podczas zajęć stałych i innych działań w czynnościach wynikających z realizowanego programu (m.in. pomoc w przymiarkach podczas zajęć kroju i szycia; korekta postawy i pozycji podczas zajęć baletu, tańca, gimnastyki; korekta postawy i ręki podczas zajęć nauki gry na instrumentach i zajęć wokalnych)
 3. Nadmierny kontakt inicjowany ze strony dziecka wymaga zgłoszenia i konsultacji z rodzicem.
 4. Komunikację dzielimy na bezpośrednią – w kontakcie osobistym i mobilną z wykorzystaniem telefonu lub komunikatorów internetowych lub wideokonferencji (np. Messenger, ZOOM i inne).
 5. Pracownicy zwracają się do dzieci po imieniu, chyba, że dziecko życzy sobie, aby zwracać się do niego inaczej (np. Nickiem/ przezwiskiem).
 1. Zapraszanie do znajomych w mediach społecznościowych nie jest dozwolone – kontakt jest służbowy.
 1. W przypadkach komunikacji przez komunikatory internetowe/ wideokonferencje zasadą jest udział dwóch opiekunów w rozmowie (2 osoby pełnoletnie na stałe w grupach, jeśli takie są stworzone). Rodzice powinni być świadomi formy komunikacji, także tej poza zajęciami i muszą wyrazić na to zgodę (odpowiedni wpis ze zgodą na karcie uczestnika).
 2. Komunikacja prowadzona jest zawsze z szacunkiem dla drugiej osoby. Zawsze zakładamy dobrą wolę osób komunikujących się.
 3. Niedopuszczalne jest obrażanie, używanie wulgarnych słów, straszenie czy szantażowanie dzieci.
 4. Wszystkie dzieci są równo traktowane, co nie oznacza takiego samego traktowania. Działania w MDK 2 w pierwszej kolejności będą miały na celu wspieranie osób słabszych, grup marginalizowanych, mniejszości, osób i grup z doświadczeniem uchodźczym, wykluczonym z różnych powodów, co może czasem wymagać zróżnicowania przydziału obowiązków, przywilejów lub wsparcia, gdyż potrzeby tych grup będą inne.
 5. Odpoczynek dzieci lub nocowanie podczas wyjazdów, wycieczek i projektów wielodniowych wymaga przestrzegania zasady niemieszania dzieci wg płci w pokojach lub obecności na sali wieloosobowej koedukacyjnej opiekuna – pracownika MDK 2.
 6. Niedopuszczalne jest nocowanie opiekuna/ pracownika z niepełnoletnim podopiecznym w jednym pokoju.
 7. Niedopuszczalne są indywidualne/ prywatne kontakty opiekuna/ pracownika/ opiekunów/ pracowników z dzieckiem/ dziećmi wykraczające poza zaplanowany i zatwierdzony program zajęć i innych działań.
 8. Nie stosuje się wobec dzieci kar. Wszelkie przewinienia są omawiane wspólnie z dzieckiem w zespole: pracownik, rodzic/ opiekun prawny i jeśli zachodzi potrzeba – psycholog, a następnie również z dzieckiem.

Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w placówce

Ochrona danych osobowych – podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 1. W pracy MDK 2 są przetwarzane wyłącznie dane niezbędne do realizacji planowanych zajęć i innych działań i ich upowszechniania.
 2. Dane osobowe dzieci pozyskiwane są poprzez wypełnienie karty uczestnika/ zgłoszenia udziału w zajęciach/ innych działaniach przez rodzica wraz z przekazaniem informacji o przetwarzaniu danych (klauzula informacyjna).
 3. Pracownik MDK 2 ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym.
 5. Pracownik MDK 2 może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację
 6. Pracownik MDK 2 nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunach. Dopuszczalne jest przekazanie mediom informacji o sukcesach i osiągnięciach dzieci wyłącznie za zgodą dziecka i jego rodzica/ opiekuna prawnego.
 7. Pracownik nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 8. Pracownik nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 9. Pracownik, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. MDK 2 wypowiada się w trudnych sprawach tylko we własnym imieniu w sprawie procedur i działań MDK 2, a nie o dziecku.
 10. W celu ochrony danych osobowych dziecka przed wglądem w dane przez osoby nieupoważnione lub uszkodzeniem, zniszczeniem oraz utratą danych osobowych dziecka, MDK 2 przechowuje dane papierowe w zamykanych szafach, a dane elektroniczne w plikach zabezpieczonych hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych.
 11. Podstawowe dane informacyjne – np. informacje o wynikach rekrutacji w postaci imienia i nazwiska dziecka, mogą być publikowane na tablicy ogłoszeń lub elektronicznie na stronach placówki.
 12. Wszelkie dane dotyczące dzieci – uczestników zajęć stałych i innych działań, podawane podczas spotkań Rady Pedagogicznej, są tajne i nie mogą być udostępniane na zewnątrz.
 13. Dane osobowe dzieci przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami prawa.

Ochrona wizerunku dziecka

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (przepisy art. 23-24)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81)

 

Ustalając zasady obowiązujące w placówce względem ochrony wizerunku dziecka uwzględnia się:

 1. Dla celów realizacji, dokumentowania i upowszechniania różnych działań MDK 2 dopuszczalne jest rejestrowanie wizerunku dziecka w postaci fotografii i filmów wyłącznie przez wyznaczoną do tego osobę z wyłączeniem rejestrowania wizerunku dzieci, których rodzice/ opiekunowie prawni nie wyrazili na to zgody. W przypadku realizacji działań dla dużej liczby uczestników, są oni informowani o zakazie rejestracji i publikacji wizerunku dzieci biorących udział w działaniach.
 2. W przypadku stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach realizacji zajęć stałych i innych działań, niezbędne jest poinformowanie o tym rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Rodzice/ opiekunowie przed wyrażeniem zgody muszą uzyskać dokładną informację, w jakim celu jest rejestrowany wizerunek i gdzie będzie upubliczniony.

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

 1. MDK 2 prowadzi szkolenia dla wszystkich pracowników na temat czynników ryzyka krzywdzenia dzieci. Przy realizacji szkoleń MDK 2 może korzystać ze wsparcia organizacji zewnętrznych (np. poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych), jak również może prowadzić szkolenia w formie edukacji wewnętrznej (np. prowadzonej przez jednego z pracowników).
 2. Działania podejmowane przez organizację w celu monitorowania czynników ryzyka krzywdzenia dzieci:

– wyznaczona w MDK 2 Osoba przeprowadza raz w roku wśród pracowników ankietę monitorującą poziom realizacji polityki. Ankieta może być przeprowadzona online. Ankieta jest anonimowa. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

 1. Reagowanie na zidentyfikowane czynniki ryzyka:

a/ powołanie osoby/ zespołu odpowiedzialnego za gromadzenie informacji o czynnikach ryzyka oraz wdrażanie postępowań zgodnych z przyjętą procedurą.

b/ korzystanie z procedury postępowania interwencyjnego w przypadku stwierdzenia wystąpienia czynników ryzyka i podejrzenia krzywdzenia dzieci, zarówno w MDK 2, jak i rodzinie.

c/ procedura udzielenia wsparcia dziecku

 

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 1. Poważne traktowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących podejrzenia krzywdzenia dziecka.
 2. Kodeks karny Art. 240 § 1: przewiduje karę do lat 3 pozbawienia wolności dla osoby, która – mając wiarygodną wiadomość o przestępstwie (jego karalnym planowaniu, usiłowaniu czy dokonaniu) – nie zawiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania.
 3. Sporządzanie notatki służbowej podsumowującej spostrzeżenia pracownika lub anonimowe zgłoszenia.
 4. Zobowiązanie całego personelu placówki do każdorazowego zgłaszania niepokojących sygnałów mogących wskazywać na krzywdzenie dziecka osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci w MDK 2.
 5. Charakter danego czynu, a nie częstotliwość jego stosowania wobec dziecka powinien wyznaczać, jakie działania zostaną podjęte przez MDK 2.

Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika placówki:

 

 1. W przypadku podejrzenia negatywnego zachowania pracownika (np. ośmieszanie, nierówne traktowanie, wyzywanie, dyskryminowanie) oraz podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka, podejmuje się niezwłocznie następujące działania:
  1. Rozmowa z pracownikiem – powołany zespół interwencyjny
  2. Rozmowa z dzieckiem (w obecności rodzica lub także psychologa, jeśli to konieczne)
  3. Rozmowa z rodzicem
  4. Zgłoszenie do odpowiednich służb – w razie konieczności (MOPR, policja, szkoła i inne)
  5. Wyznaczenie planu działania i terminów wdrożenia podjętych rozwiązań oraz monitoring.
  6. W przypadku trudniejszych spraw – wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za podjęcie działań zgodnych z polityką.

 

3.W przypadku krzywdzenia rówieśniczego – spotkanie zespołu pracowników (Rady Pedagogicznej), rodziców i dzieci obu stron, w następnej kolejności zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników, poprzez umieszczenie jej na stronie www.mdk2.piekary.pl oraz przesłanie mailem do pracowników i Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono uchwałą ……………. w dniu ……. roku

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

Ankieta- wzór

 

 1. Czy znasz dokument Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem?

TAK NIE

 1. Czy zapoznałaś/eś się z treścią tego dokumentu?

TAK NIE

 1. Czy stosujesz w swojej pracy tę politykę?

TAK NIE

 1. Czy w MDK 2 według Twojej oceny przestrzegana jest ta polityka?

TAK NIE

 1. Czy zaobserwowałaś/eś w MDK 2 naruszanie tej polityki?

TAK NIE

 1. Czy masz jakieś uwagi do polityki? Jakie?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Jaki punkt, zagadnienie należałoby do niej włączyć i/lub zmienić? Dlaczego? Jakie regulacje proponujesz?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Czy jakiś punkt, zagadnienie należałoby usunąć? Jaki? Dlaczego?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..