Przejdź do treści

Koło świetlicowe

Zajęcia okresowe prowadzone w roku szkolnym w piątki dla zmiennej grupy uczestników.

Obowiązują każdorazowo zapisy.

Ogłoszenie publikowane są zawsze na naszej stronie www oraz na FB MDK2 

W ramach zajęć prowadzone są warsztaty kreatywne i kulinarne.

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI:

Prowadzący nauczyciel:

Dominika Zając

Zajęcia dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach zaawansowania.

Wiek uczestników: od 7 lat

Resized_20180130_110939

Ferie Wielkanocne

Informujemy, że w dniach 28 i 29 marca oraz 2 kwietnia zajęcia stałe w MDK 2 nie odbywają się.
🐰🐰🐰🐣🐣🐣
Do stałych zajęć wracamy od 3 kwietnia.
🐰🐰🐰🐥🐥🐥
Życzymy wszystkim uczestnikom i ich rodzinom oraz przyjaciołom MDK 2 pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

TWOJA PASJA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – Prace koncepcyjne nad szkoleniem dla pracowników młodzieżowych

Po międzynarodowej wymianie młodzieży przyszedł czas na spotkanie dla pracowników młodzieżowych/ nauczycieli. Przed tym spotkaniem postanowiliśmy sprawdzić, jakie potrzeby ma ta grupa, czego oczekuje, z jakimi problemami się boryka i dopiero na podstawie porównania wyników badania i rekomendacji młodzieży oraz informacji pozyskanych od grupy pracowników młodzieżowych z Polski, Estonii i Włoch, przygotować program szkolenia.

Podsumowanie analizy zebranych informacji przed szkoleniem w Estonii

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie i dokumencie analitycznym pracownicy młodzieżowi wykazują zróżnicowany zakres umiejętności i aspiracji w zakresie wspierania rozwoju pasji i talentów młodych ludzi. Poniżej znajduje się dogłębna analiza i wnioski, a następnie wytyczne dotyczące organizacji szkolenia w celu zwiększenia możliwości osób pracujących z młodzieżą:

  1. Pracownicy młodzieżowi pochodzą z różnych środowisk edukacyjnych i zawodowych, są nauczycielami, instruktorami sportów i koordynatorami projektów. Ta różnorodność wzbogaca możliwość wymiany wiedzy i strategii możliwych do wykorzystania do angażowania młodzieży.
  2. Pracownicy młodzieżowi są zaangażowani w różne działania, od nauczania i mentoringu po organizację wydarzeń i warsztatów. Pracują z młodzieżą w różnym wieku, w tym z osobami niepełnosprawnymi lub z problemami społecznymi, podkreślając potrzebę stosowania praktyk włączających.
  3. Zidentyfikowane mocne strony obejmują silne umiejętności komunikacyjne, elastyczność, empatię, cierpliwość i prawdziwą pasję do pracy z młodzieżą. Cechy te są kluczowe dla budowania zaufania i skutecznego angażowania młodych ludzi.
  4. Pracownicy młodzieżowi wyrażają chęć poprawy różnych umiejętności, w tym komunikacji, zdolności adaptacyjnych, rozwiązywania konfliktów i bycia na bieżąco z trendami wpływającymi na młodzież. Istnieje również potrzeba bardziej kreatywnych strategii rekrutacji i inspirowania młodych ludzi.
  5. Ankietowani wykazują duże zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach w celu doskonalenia swoich umiejętności, dzielenia się doświadczeniami i uczenia się nowych metod. Poszukują praktycznych narzędzi, możliwości nawiązywania kontaktów i wglądu w skuteczne metody angażowania młodzieży.

 Wytyczne dotyczące organizacji szkoleń

1. Oferuj praktyczne szkolenia, które zapewniają praktyczne narzędzia i sposoby angażowania młodych ludzi, w tym tych o różnych potrzebach i wyzwaniach.

2. Uwzględnij moduły dotyczące zaawansowanych technik komunikacji, zdolności adaptacji do różnych potrzeb młodzieży i rozwiązywania konfliktów, aby pomóc osobom pracującym z młodzieżą w lepszym nawiązywaniu kontaktów i wspieraniu młodych ludzi.

3. Uwzględnienie aktualnych trendów i wyzwań stojących przed młodzieżą, takich jak zdrowie psychiczne, korzystanie z technologii i mediów społecznościowych, aby wyposażyć osoby pracujące z młodzieżą w odpowiednie informacje i metody pracy.

4. Ułatwianie osobom pracującym z młodzieżą nawiązywania kontaktów w celu dzielenia się doświadczeniami, wyzwaniami i najlepszymi praktykami, tworząc społeczność uczącą się i wspierającą.

5. Zapewnienie szkoleń w zakresie włączania i różnorodności, tak, aby osoby pracujące z młodzieżą były przygotowane do wspierania wszystkich młodych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych lub pochodzących ze zmarginalizowanych społeczności.

6. Podkreślaj znaczenie ciągłego rozwoju zawodowego i oferuj zasoby do ciągłego uczenia się i rozwoju w dziedzinie pracy z młodzieżą.

Postępując zgodnie z powyższymi wytycznymi, programy szkoleniowe mogą zapewnić osobom pracującym z młodzieżą wiedzę, umiejętności i zasoby potrzebne do skutecznego wspierania rozwoju pasji i talentów młodych ludzi.

 

INFO-PACK SZKOLENIA

 

Spotkanie podsumowujące projekt TWOJA PASJA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ i upowszechnianie – REKOMENDACJE

Zorganizowaliśmy dwa spotkania online podsumowujące projekt:

  • jako wydarzenie towarzyszące Konferencji Młodzieżowej “Bądź świadomy, zaangażowany, krytyczny” – prezentacja rezultatów: filmu z projektu, prezentacji działań oraz wypracowanych rekomendacji w dniu 15.11.2023 w Piekarach Śląskich – udział wzięli uczestnicy konferencji młodzieżowej oraz odbiorcy online – ok. 200 osób
  • spotkanie główne podsumowujące projekt w dniu 13.12.2023 – prezentacja rezultatów: filmu z projektu, prezentacji działań oraz wypracowanych rekomendacji oraz odpowiedzi na pytania; uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności na spotkaniu sieciującym oraz uczestnicy online z Polski, Estonii i Włoch zaproszeni przez organizacje partnerskie. Udział wzięło w sumie ok. 70 osób.

REKOMENDACJE:

REKOMENDACJE REKOMENDACJE

Końcowa analiza ankiet ewaluacyjnych:

Pierwszy dokument, “YPYF SURVEY PRE-TRAINING ESTONIA – RAPORT”, zawiera szczegółowe informacje od osób pracujących z młodzieżą, w tym ich pochodzenie, rodzaje pracy z młodzieżą, w które są zaangażowani, grupy wiekowe, z którymi pracują oraz ich mocne strony i obszary do poprawy. Podkreślono różnorodność pracy w zakresie wsparcia młodzieży, w tym zajmowanie się kwestiami zdrowia psychicznego, wsparciem edukacyjnym i edukacją technologiczną/ cyfrową.

Pracownicy wyrażają potrzebę doskonalenia różnych umiejętności i wykazują entuzjazm dla uczestnictwa w kursie szkoleniowym Erasmus+ w celu rozwoju osobistego i zawodowego. Przedstawiają również swoje oczekiwania wobec szkolenia, podkreślając zdobywanie nowych metodologii, lepszego zrozumienia polityki młodzieżowej i tworzenia sieci kontaktów. Niektórzy wspominają o ograniczeniach w ich kraju dotyczących pracy z młodzieżą, w tym o wymaganiach zawodowych i ograniczeniach prawnych.

Drugi dokument skupia się na analizie kwestii związanych z komunikacją i zaangażowaniem uczniów w szkołach i organizacjach pozarządowych. Identyfikuje on podstawowe problemy, w tym nieodpowiednie szkolenia dla pracowników młodzieżowych/ nauczycieli, brak uczestnictwa młodzieży i potrzebę reformy edukacyjnej. Proponowane rozwiązania obejmują organizowanie spotkań uświadamiających dla dyrektorów szkół, pozyskiwanie grantów na kursy i szkolenia  w celu podkreślenia znaczenia aktywnego słuchania i partycypacyjnych metod nauczania. Celem jest poprawa świadomości nauczycieli i zmiana metod edukacyjnych na bardziej integracyjne i partycypacyjne.

Trzeci dokument, “Wyniki ankiety YPYF”, pokazuje kompleksowe spojrzenie z perspektywy młodzieży w zakresie edukacji, pozaformalnych działań edukacyjnych, hobby i aspiracji dotyczących przekształcania pasji w zawody. Badanie odzwierciedla różnorodne opinie na temat znaczenia edukacji dla rozwoju osobistego, atrakcyjności i doświadczeń związanych z edukacją pozaformalną oraz wyzwań związanych ze znalezieniem i realizacją hobby. Młodzi respondenci wyrazili szeroki zakres zainteresowań i aspiracji, a także szczerze przyznali się do napotykanych przeszkód, w tym ograniczeń czasowych, finansowych i braku wsparcia.

Łącząc spostrzeżenia ze wszystkich trzech dokumentów, ujednolicona analiza pokazuje znaczną lukę między doświadczeniami i potrzebami młodzieży a możliwościami lub zrozumieniem osób pracujących z młodzieżą. Podkreśla to konieczność stosowania strategii adaptacyjnych w pracy z młodzieżą, koncentrując się na potencjale edukacji pozaformalnej do skutecznego angażowania młodzieży. Aspiracje osób pracujących z młodzieżą w zakresie rozwoju zawodowego są zbieżne z pragnieniem młodzieży dotyczącym angażujących, praktycznych doświadczeń edukacyjnych wykraczających poza edukację formalną. Wypełnienie tej luki wymaga ukierunkowanego szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, wspierania środowisk zachęcających młodzież do uczestnictwa oraz opracowywania programów, które współgrają z różnorodnymi zainteresowaniami i preferencjami edukacyjnymi młodzieży.